Algemene voorwaarden incasso

ALGEMENE VOORWAARDEN INCASSO
RECHTSKUNDIG ADVIESBUREAU KOK
  Artikel 1: algemeen
1.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden in het kader van de aan Rechtskundig Adviesbureau Kok door de opdrachtgever verstrekte incasso-opdrachten.
1.2      Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze tussen Rechtskundig Adviesbureau Kok en de opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3      De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Rechtskundig Adviesbureau Kok uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4      Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
Artikel 2: incasso-opdracht
2.1      Onder een incasso-opdracht wordt verstaan: een opdracht tot invordering van een geldbedrag tegen de invordering waarvan in redelijkheid geen inhoudelijk verweer verwacht mag worden.
2.2      Een incasso-opdracht komt tot stand na schriftelijke opdrachtbevestiging door Rechtskundig Adviesbureau Kok, dan wel, nadat met de opgedragen werkzaamheden een feitelijke aanvang is gemaakt.
Artikel 3: gegevens en informatie
3.1      De opdrachtgever verplicht zich jegens Rechtskundig Adviesbureau Kok alle inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke laatstgenoemde nodig acht voor een juiste uitvoering van de opdracht.
3.2      De opdrachtgever garandeert de juistheid en de volledigheid van deze gegevens.
3.3      De kosten voor het verkrijgen van aanvullende informatie komen voor rekening van de opdrachtgever.
3.4      De opdrachtgever zal onverwijld aan Rechtskundig Adviesbureau Kok mededeling doen met betrekking tot alle betalingen, correspondentie of andere contacten tussen de opdrachtgever en de debiteur.
3.5      De opdrachtgever zal niet eerder, dan na overleg met Rechtskundig Adviesbureau Kok, afspraken maken met de debiteur met betrekking tot de ter incasso aangeboden vordering.
Artikel 4: tarieven
4.1      De opdrachtgever is aan Rechtskundig Adviesbureau Kok een provisie verschuldigd over de geïncasseerde hoofdsom en rente, volgens de tarievenlijst van Rechtskundig Adviesbureau Kok.
4.2      De opdrachtgever is eveneens provisie verschuldigd indien de debiteur tijdens de uitvoering van de incasso-opdracht rechtstreeks aan de opdrachtgever heeft betaald.
4.3      In het geval de debiteur overgaat tot verrekening van de vordering of een deel daarvan met een opeisbare tegenvordering, is de opdrachtgever de provisie verschuldigd over de ter incasso aangeboden vordering.
4.4      Resulteert de incasso-opdracht in een teruggave van goederen door de debiteur, dan wordt de provisie berekend over de oorspronkelijke factuurprijs van deze goederen.
4.5      Indien verhaal van de vordering niet mogelijk blijkt, is de opdrachtgever de overeengekomen minimum provisie verschuldigd.
4.6      Naast de provisie brengt Rechtskundig Adviesbureau Kok een honorarium in rekening voor het opstellen van processtukken en eventuele werkzaamheden ter zitting. Het honorarium voor de diverse werkzaamheden staat vermeld op de tarievenlijst van Rechtskundig Adviesbureau Kok.
4.7      De provisie en het honorarium worden, voorzover zulks toelaat, bij de debiteur in rekening gebracht.
4.8      Zodra een vordering niet meer kan worden beschouwd als een vordering ter incasso, omdat de debiteur de vordering inhoudelijk betwist, zullen de opdrachtgever en Rechtskundig Adviesbureau Kok overleg voeren over voortzetting van de werkzaamheden en de condities waaronder de verdere werkzaamheden door Rechtskundig Adviesbureau Kok worden verricht.
Artikel 5: rechtsmaatregelen
5.1      Indien het voor het innen van de vordering noodzakelijk mocht zijn een gerechtelijke procedure aan te vangen en/of derden in te schakelen, zal Rechtskundig Adviesbureau Kok hiervoor eerst toestemming vragen aan de opdrachtgever.
5.2      Onder een gerechtelijke procedure wordt mede verstaan: een procedure voor één of meer arbiters of bindend adviseurs.
5.3      Indien de opdrachtgever in een gerechtelijke procedure toestemt, dient de opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar te maken.
5.4.   Alle kosten die verbonden zijn met de gerechtelijke procedure en/of inschakeling van derden komen voor rekening van de opdrachtgever.
5.5      Rechtskundig Adviesbureau Kok is bevoegd de te maken kosten bij wijze van voorschot bij de opdrachtgever in rekening te brengen, in welk geval de werkzaamheden pas een aanvang nemen, nadat het voorschot is voldaan.
5.6      De kosten van derden worden zoveel mogelijk op de debiteur verhaald.
5.7      In het geval de opdrachtgever wordt veroordeeld in de proceskosten van de debiteur, komen deze voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 6: afdracht geïncasseerde gelden
6.1      De door Rechtskundig Adviesbureau Kok geïncasseerde bedragen zullen, eventueel na verrekening van eventueel vervallen nota’s en/of provisie-afrekeningen, binnen 30 dagen na ontvangst aan de opdrachtgever worden betaald.
6.2      Indien er met de debiteur een betalingsregeling is overeengekomen is Rechtskundig Adviesbureau Kok gerechtigd ook op deelbetalingen nota’s en provisie, als voorschot op de eindafrekening, in mindering te brengen.
6.3      Rechtskundig Adviesbureau Kok incasseert het totaal verschuldigde in de volgende vastgestelde volgorde: A. De incassokosten worden geïncasseerd en afgeboekt op het totaal verschuldigde; B. De rente wordt geïncasseerd en afgeboekt op het restant verschuldigde; C. De hoofdsom ( het (restant) factuurbedrag) wordt geïncasseerd en geheel of gedeeltelijk op het verschuldigde afgeboekt.
Artikel 7: betaling
7.1      De opdrachtgever is gehouden de facturen van Rechtskundig Adviesbureau Kok zonder enige aftrek, korting of verrekening binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.
7.2      Indien de opdrachtgever niet binnen 30 dagen heeft betaald, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is alsdan vanaf de vervaldag tevens een maandelijks contractuele rente gelijk aan 1 % verschuldigd, alsmede de incassokosten ad 15 % van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00.
Artikel 8: prijzen
8.1      Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
8.2      Rechtskundig Adviesbureau Kok houdt zich het recht voor prijzen tussentijds te wijzigen.
8.3      Prijswijzigingen worden tijdig en schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt.
Artikel 9: beëindiging opdracht
9.1      De opdrachtgever is gerechtigd de incasso-opdracht zonder opgaaf van redenen tussentijds te annuleren. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert is de opdrachtgever de maximale provisie verschuldigd waarop Rechtskundig Adviesbureau Kok bij de uitvoering van de opdracht recht op had gehad.
9.2      Rechtskundig Adviesbureau Kok behoudt zich het recht voor, met opgaaf van redenen, opdrachten tussentijds te annuleren, één en ander met inachtneming van de goede trouw.
Artikel 10: reclames
10.1    Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Rechtskundig Adviesbureau Kok te worden kenbaar gemaakt.
10.2    Een reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op, tenzij Rechtskundig Adviesbureau Kok aan de opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
Artikel 11: aansprakelijkheid
11.1    Iedere aansprakelijkheid van Rechtskundig Adviesbureau Kok is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
11.2    Bij het inschakelen van derden zal Rechtskundig Adviesbureau Kok steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Rechtskundig Adviesbureau Kok is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden.
11.3    De opdrachtgever is gehouden Rechtskundig Adviesbureau Kok te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Rechtskundig Adviesbureau Kok ten behoeve van de opdrachtgever.
Artikel 12: rechts- en forumkeuze
12.1    Op alle overeenkomsten tussen Rechtskundig Adviesbureau Kok en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2    Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, tenzij de wet anders bepaalt.