Algemene voorwaarden juridische dienstverlening

ALGEMENE VOORWAARDEN JURIDISCHE DIENSTVERLENING
RECHTSKUNDIG ADVIESBUREAU KOK  
Artikel 1: algemeen
1.1      Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Rechtskundig Adviesbureau Kok, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Rechtskundig Adviesbureau Kok, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Rechtskundig Adviesbureau Kok gedane aanbiedingen en/of offertes.
1.2      De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Rechtskundig Adviesbureau Kok uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3      Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Rechtskundig Adviesbureau Kok deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
1.4      Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
Artikel 2: gegevens en informatie
2.1      Rechtskundig Adviesbureau Kok is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien de opdrachtgever de door Rechtskundig Adviesbureau Kok verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Rechtskundig Adviesbureau Kok gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de opdrachtgever.
2.2      De opdrachtgever is gehouden Rechtskundig Adviesbureau Kok onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
2.3      De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Rechtskundig Adviesbureau Kok verstrekte gegevens en informatie.
Artikel 3: uitvoering opdracht
3.1      Rechtskundig Adviesbureau Kok bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
3.2      Rechtskundig Adviesbureau Kok zal de werkzaamheden naar beste vermogen en uiterst zorgvuldig uitvoeren; Rechtskundig Adviesbureau Kok kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
3.3      Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 4: geheimhouding
4.1      Rechtskundig Adviesbureau Kok is verplicht de door of namens de opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Rechtskundig Adviesbureau Kok een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of de opdrachtgever Rechtskundig Adviesbureau Kok van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
4.2      Voorts is Rechtskundig Adviesbureau Kok, indien Rechtskundig Adviesbureau Kok voor zichzelf optreedt in een tucht-,civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens de opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan Rechtskundig Adviesbureau Kok bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar het redelijk oordeel van Rechtskundig Adviesbureau Kok van belang kunnen zijn.
4.3      Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rechtskundig Adviesbureau Kok is het de opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Rechtskundig Adviesbureau Kok openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voorzover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Rechtskundig Adviesbureau Kok, op de opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien de opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, en aanwending van door Rechtskundig Adviesbureau Kok verschafte gegevens of informatie naar zijn redelijk oordeel van belang kan zijn.
 Artikel 5: honorarium
5.1      De opdrachtgever is aan Rechtskundig Adviesbureau Kok een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Rechtskundig Adviesbureau Kok gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.
Artikel 6: Betaling
6.1      Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen dertig dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is.
6.2      Indien de opdrachtgever in verzuim is zijn, onverminderd de overige rechten van Rechtskundig Adviesbureau Kok, alle vorderingen van Rechtskundig Adviesbureau Kok op de opdrachtgever dadelijk en geheel opeisbaar, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken.
6.3      Alle buitengerechtelijke kosten die Rechtskundig Adviesbureau Kok heeft moeten maken in verband met de incasso van een vordering op de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever.
6.4      Alle kosten die Rechtskundig Adviesbureau Kok heeft moeten maken in verband met een gerechtelijke procedure tegen de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Rechtskundig Adviesbureau Kok als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
6.5      Betalingen van de opdrachtgever strekken in mindering van achtereenvolgens de voor rekening van de opdrachtgever komende kosten bedoeld in lid 4, de voor rekening van de opdrachtgever komende kosten bedoeld in lid 3, de verschenen wettelijke rente, de lopende wettelijke rente en de hoofdsom, ongeacht of de opdrachtgever een andere volgorde heeft aangewezen.
6.6     Rechtskundig Adviesbureau Kok behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Rechtskundig Adviesbureau Kok aanleiding geeft – van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Rechtskundig Adviesbureau Kok gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
Artikel 7: reclames
7.1      Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Rechtskundig Adviesbureau Kok te worden kenbaar gemaakt.
7.2      Een reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op, tenzij Rechtskundig Adviesbureau Kok aan de opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
Artikel 8: aansprakelijkheid
8.1      Iedere aansprakelijkheid van Rechtskundig Adviesbureau Kok is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
8.2      Bij het inschakelen van derden zal Rechtskundig Adviesbureau Kok steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Rechtskundig Adviesbureau Kok is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden.
8.3      De opdrachtgever is gehouden Rechtskundig Adviesbureau Kok te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Rechtskundig Adviesbureau Kok ten behoeve van de opdrachtgever.
Artikel 9: rechts- en forumkeuze
9.1      Op alle overeenkomsten tussen Rechtskundig Adviesbureau Kok en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2      Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, tenzij de wet anders bepaalt.