Privacy statement

Algemeen
Rechtskundig Adviesbureau Kok respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Rechtskundig Adviesbureau Kok verwerkt. 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
Rechtskundig Adviesbureau Kok verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. 

Doel verwerking persoonsgegevens
Rechtskundig Adviesbureau Kok verwerkt uw gegevens en persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden: 

–        het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures 

–        innen van declaraties 

–        advisering, bemiddeling en verwijzing 

–        voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen 

–        marketing- en communicatie activiteiten 

–        werving en selectie (sollicitatie). 

Verkregen persoonsgegevens
Rechtskundig Adviesbureau Kok verwerkt uw persoonsgegevens omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Rechtskundig Adviesbureau Kok deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere rechtshulpverlener, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Rechtskundig Adviesbureau Kok, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. 

Daarnaast kan Rechtskundig Adviesbureau Kok persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. 

Met de derde partij die namens en in opdracht van Rechtskundig Adviesbureau Kok uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Rechtskundig Adviesbureau Kok ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een gerechtsdeurwaarder, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport. 

Beveiliging persoonsgegevens
Rechtskundig Adviesbureau Kok hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Rechtskundig Adviesbureau Kok gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Rechtskundig Adviesbureau Kok in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. 

Bewaartermijn persoonsgegevens
Rechtskundig Adviesbureau Kok bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Rechtskundig Adviesbureau Kok aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten/juristen en wettelijke bewaartermijnen. 

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: 

info@rechtspraktijkkok.nl. 

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juist persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Rechtskundig Adviesbureau Kok neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. 

Andere websites
Op de website(s) van Rechtskundig Adviesbureau Kok zijn links opgenomen ter verkrijging van informatie die vermeld staat op websites van derde partijen. Rechtskundig Adviesbureau Kok houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruikmaakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen. 

Aanpassing privacy statement
Rechtskundig Adviesbureau Kok heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van ons gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen & Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u mailen naar info@rechtspraktijkkok.nl of gebruik maken van ons contactformulier.

Datum laatste wijziging: 21 juli 2018