Incassomethodiek

Onze incassowerkzaamheden bestaan min of meer uit twee fases. Hieronder zal worden ingegaan op de aan de verschillende fases verbonden kosten. 

A. BUITENGERECHTELIJK TRAJECT  

1.   Het buitengerechtelijk incassotraject bestaat in hoofdlijnen uit de volgende handelingen: het sturen van een officiële ingebrekestelling/aanmaning, direct daaropvolgend een telefonisch rappel en zonodig het versturen van een vervolgaanmaning. Indien nodig kunnen aanvullende acties worden ondernomen.

2.   De buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum bedrag van € 40,–, worden in principe op de debiteur verhaald volgens onderstaande staffel*:

INCASSOTARIEF:

over de eerste                 € 2.500,–15 %
over het meerdere t/m    € 5.000,–10 %
over het meerdere t/m  € 10.000,–   5 %
over het meerdere t/m€ 200.000,–   1 %
over het meerdere0,5 %

3.   Voor de door ons aan de zaak bestede uren wordt geen honorarium berekend. Bij gedeeltelijke incassering van uw vordering worden slechts incassokosten aan u berekend over het daadwerkelijk geïncasseerde bedrag conform voormelde staffel (hoofdsom en rente), met een minimum fee van € 40,–. 

B. GERECHTELIJK TRAJECT

4.   Is de debiteur, ondanks de sommaties, nog steeds niet tot betaling overgegaan, dan is een gerechtelijke procedure bij uitstek het middel om alsnog uw vordering te incasseren. Een gerechtelijke procedure wordt ingeleid met een dagvaarding, waarin de rechter om veroordeling van uw debiteur wordt gevraagd tot betaling van de hoofdsom, rente, buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten (verschotten en salaris gemachtigde). Het aanvangen van een gerechtelijke procedure geschiedt alleen met uw voorafgaande toestemming. 

5.   Naast de buitengerechtelijke incassokosten (A2) vindt berekening van ons honorarium plaats volgens het door de rechter te hanteren liquidatietarief. Dit houdt in dat het door ons te berekenen salaris in de gerechtelijke procedure geen grotere omvang kan aannemen dan het door de rechter, normaal ten laste van de verliezende partij, toe te wijzen salaris voor de gemachtigde. 

6.   Indien er, nadat de rechter vonnis heeft gewezen, geen, althans onvoldoende verhaalsmogelijkheden blijken te zijn van het bij vonnis toegewezen bedrag, dan worden naast de incassokosten over het daadwerkelijk geïncasseerde bedrag (hoofdsom + rente), uitsluitend de navolgende kosten aan u doorberekend:
–     de door de rechter te liquideren kosten;
–     eventuele deurwaarderskosten (voor zover gemaakt), waaronder kosten betekening vonnis en executiekosten.

* wij hanteren de officiële staffel incassokosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (Staatsblad 2012 – 141)