Wet werken waar je wil

Onlangs is het wetsvoorstel “Wet werken waar je wil” ingediend.  Wat houdt deze wet in?

Als gevolg van de coronacrisis is thuiswerken de nieuwe maatschappelijke standaard geworden. Zowel werkgevers als werknemers verwachten dat ook na de coronacrisis een deel van de werkzaamheden blijvend thuis zullen worden verricht. De indieners van het wetsvoorstel vinden het daarom nodig om een (juridische) balans te vinden tussen thuiswerken en werken op de werkplek.

Op basis van de huidige Wet Flexibel werken hebben werknemers het recht om bij hun werkgever een verzoek in te dienen voor een wijziging van de arbeidsplaats. De werkgever kan dit verzoek echter redelijk eenvoudig passeren. De werkgever hoeft een afwijzing van een dergelijk verzoek immers niet te motiveren. Met de eventuele wetswijziging mag een werkgever straks een verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats (bijvoorbeeld thuis) alleen afwijzen indien sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Het recht van de werknemer op de keuze van een arbeidsplaats wordt daarmee dus sterker.

Het verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats dient schriftelijk bij de werkgever te worden ingediend. In het verzoek moet worden aangegeven op welk moment de verzochte aanpassing dient in te gaan. Daarnaast dient het verzoek tenminste twee maanden vóór het beoogde tijdstip van de aanpassing te worden ingediend. De werkgever moet vervolgens hierover met de werknemer in overleg  treden en moet uiterlijk een maand voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk op het verzoek hebben beslist.

Het wetsvoorstel is niet van toepassing op werkgevers met minder dan 10 werknemers.

Rechtskundig Adviesbureau Kok houdt u graag van de komende ontwikkelingen op de hoogte.

Zes piloten die zelf ontslag namen bij Ryanair komen volgens de rechtbank Oost-Brabant (20 oktober 2020) in aanmerking voor ontslagvergoeding.

De piloten zegden eind 2018 hun arbeidsovereenkomst met Ryanair op. Zij vonden dat er door toedoen van hun werkgever een onwerkbare situatie was ontstaan. Zij wilden daarvoor transitie- en schadevergoedingen.

In augustus 2018 raakten cao-onderhandelingen tussen de piloten en Ryanair in een impasse en riep het personeel twee collectieve stakingen uit. Ryanair dreigde hierop met sluiting van de basis bij verdere stakingsacties en drong aan op samenwerking om sluiting te voorkomen. Vlak na de laatste staking kondigde Ryanair aan dat zij de basis in Eindhoven per 5 november 2018 zou sluiten. Aan de piloten werd per brief medegedeeld dat zij zouden worden overgeplaatst. De piloten stapten echter naar de (voorzieningen)rechter en die oordeelde op 1 november 2018 dat Ryanair de piloten niet zonder hun toestemming mocht overplaatsen. Diezelfde dag diende Ryanair bij het UWV een collectieve ontslagaanvraag in voor de piloten en werd de piloten gevraagd in te stemmen met vrijwillige overplaatsing. Inmiddels hebben de piloten een andere baan gevonden.

De rechter oordeelt als volgt. Ryanair heeft zelf aangegeven dat zij op 3 september 2018 heeft beslist dat de basis in Eindhoven op 5 november 2018 zou worden gesloten. Toch drong zij in reactie op dreigende stakingsacties aan op samenwerking om sluiting van die basis te voorkomen. Duidelijk is dat Ryanair niet echt openstond voor verdere samenwerking en onderhandelingen. Met deze gang van zaken rond de sluiting, waarbij de onoprechte houding richting de eigen werknemers en de oneigenlijkheid van de gebruikte argumenten in het oog springen, heeft Ryanair het vertrouwen van de piloten ernstig geschonden. Hierdoor zijn de arbeidsverhoudingen ernstig verstoord geraakt. Daarbij komt dat de voorzieningenrechter op 1 november 2018 besliste dat de piloten vooralsnog niet eenzijdig mochten worden overgeplaatst. Op diezelfde dag werd de piloten gevraagd in te stemmen met vrijwillige overplaatsing, omdat anders een ontslagprocedure vanwege boventalligheid zou volgen. De piloten dachten hierdoor dat Ryanair de beslissing van de voorzieningenrechter negeerde. In plaats van zich in te spannen om de arbeidsverhouding te normaliseren, gooide Ryanair op die manier olie op het vuur. Dit alles maakt dat Ryanair ernstig verwijtbaar handelde.

Ryanair moet de 6 piloten daarom een zogeheten transitievergoeding betalen variërend van ruim 5.000 tot ruim 51.000 euro. De geclaimde schadevergoeding ter compensatie van hun lagere inkomen in hun nieuwe baan, wordt door de rechtbank afgewezen. Die schade komt niet voor vergoeding in aanmerking in het geval de werknemer zelf zijn arbeidsovereenkomst opzegt.