De overheid mag niet zomaar grond verkopen aan een door haar zelf gekozen partij.

Dit blijkt uit het oordeel van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

De feiten

De gemeente Didam wilde het oude gemeentehuis verkopen. De gemeente was bekend met de interesse van Bedeco c.s. om aldaar een Albert Heijn filiaal te exploiteren, maar koos voor een onderhandse verkoop aan een andere vastgoedontwikkelaar.  Bedeco c.s. is van oordeel dat er sprake is van uitgifte van schaarse grond en dat de gemeente in strijd met het gelijkheidsbeginsel handelt door geen mededingingsruimte te bieden aan andere potentiële gegadigden.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge raad oordeelt dat een overheidslichaam dat het voornemen heeft een aan hem toebehorende onroerende zaak te verkopen, ruimte moet bieden aan potentiële gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak. Het overheidsorgaan zal hiervoor selectiecriteria moeten opstellen. Deze criteria moeten objectief, toetsbaar en redelijk zijn. Hiermee wordt voldaan aan het gelijkheidsbeginsel. Een overheidslichaam dient dit beginsel in acht te nemen bij een beslissing met wie en onder welke voorwaarden het een overeenkomst sluit tot verkoop van een aan hem toebehorende onroerende zaak.

Het gelijkheidsbeginsel brengt ook met zich mee dat het overheidslichaam de verkoop van de onroerende zaak op zodanige wijze bekend moet maken dat potentiële gegadigden daarvan kennis kunnen nemen.

De bovengenoemde selectieprocedure behoeft echter niet plaats te vinden indien bij voorbaat vast staat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. In dat geval dient het overheidslichaam voorafgaand aan de verkoop zijn voornemen daartoe op dusdanige wijze bekend te maken dat een ieder daarvan kennis kan nemen.

Conclusie

In het geval u geïnteresseerd bent in een door een overheidslichaam (bijvoorbeeld een gemeente) te verkopen stuk grond, heeft u evenveel recht als een andere geïnteresseerde om in aanmerking te kunnen komen voor de aankoop van het desbetreffende stuk grond.